Chwalcie Go na strunach i flecie - pliki mp3 Zobacz większe

36,30 zł

Informacje dodatkowe

ISBN 9788382051124
Format MP3
Podtytuł Praise Him with strings and flute. A Musical Liturgy of the Hours

Podziel się

Chwalcie Go na strunach i flecie. Muzyczna Liturgia Godzin (pliki mp3 do pobrania)

Nie bez pewnych obaw decydujemy się na opublikowanie tego nagrania.

Jest ono bowiem jedynie zapisem pewnego spotkania – i to raczej dwóch mnichów, a nie dwóch muzyków. Szczególny charakter nadaje mu jednak fakt, że choć jest ono jednym z kolejnych spotkań – jest być może ostatnim.

Wszystko zaś zaczęło się niecałe dwa lata temu w włoskim opactwie w Praglia, gdzie spotkało się dwóch benedyktynów przygotowujących się do rozpoczęcia roku akademickiego w benedyktyńskim Ateneum Sant’Anselmo w Rzymie. Jeden z nich, Amerykanin, grał na harfie celtyckiej. Drugi, Polak, przywiózł ze sobą kilka różnych fletów prostych. Zainspirowani niecodziennym, a przecież jakże bardzo biblijnym połączeniem swych instrumentów, zaczęli próbować coś grać. Z czasem, już w Rzymie, raz i drugi próby te zabrzmiały w kontekście liturgicznym, zyskując przychylność słuchaczy. W Wielkim Poście 2002 wyrósł z tego projekt Droga Krzyżowa, tj. czternastu improwizacji na harfę i flety, zaprezentowany w kilku kościołach Rzymu.

Drogi mnichów-studentów Sant’ Anselmo rozchodzą się jednak z momentem ukończenia przez nich studiów. Taki los spotyka też wspomnianych mnichów. Dlatego też, niejako na pożegnanie tego grania, powstał pomysł jeszcze jednego wspólnego projektu.

Nawiązujemy w nim do tego, co w życiu mnichów najważniejsze: do modlitwy systematycznie rozłożonej w czasie, zwanej Liturgią Godzin.

Układ przedstawionych przez nas dwudziestu improwizacji odpowiada modlitwom, które wspólnota mnichów odmawia każdego dnia. Są to nade wszystko psalmy, ale i inne kantyki biblijne, jak też i hymny.

Główną inspiracją była dla nas muzyczna forma, jaką przybierają te modlitwy w klasztorach benedyktyńskich. Sięgaliśmy więc po motywy gregoriańskich tonów psalmowych, po melodie niektórych hymnów, nade wszystko zaś starając się muzyką oddać charakter tekstów Liturgii Godzin. Wreszcie sam charakter naszych instrumentów wymownie ilustruje benedyktyńską modlitwę, niestrudzenie na nowo podejmowaną i monotonnie powtarzaną (jak się to dzieje w przypadku motywów harfy), a jednak zawsze nową, inspirującą, będącą przecież dziełem Ducha Świętego (jak motywy fletu swobodnie unoszące się i uskrzydlające żmudne ludzkie wysiłki).

Jak się wydaje, wartość tej modlitwy nie tyle leży w jej pięknie, co w autentyczności i żarliwości. Tym można tłumaczyć jej ewentualną kruchość, nieporadność czy chropowatość.

Jeśli takie kryterium może być wystarczającym uzasadnieniem naszego projektu, to ośmielamy się mieć nadzieję, że pozwoli on słuchaczom wznieść się tam, gdzie kończą się możliwości wyrazowe muzyki.

Produkt jest w wersji wirtualnej, tzn. po opłaceniu metodą przelewu PayU otrzymacie Państwo e-mailem link do pobrania plików audio. Jeżeli taki e-mail (dość często trafia do folderu SPAM lub kosza) nie dotarł, proszę napisać na e-mail: jacek@tyniec.com.pl. Pliki wyślemy za pomocą aplikacji WeTransfer.

Więcej szczegółów

It is not without a certain reluctance that we decided to publish this recording.

This is more a recording of an encounter of two monks rather, than of two musicians. But what makes this encounter special is the fact that, although it is not the first, perhaps it is the last time we meet to play together.

The story behind this music began almost two years ago in the Italian abbey of Praglia, near Padova, where two Benedictines were spending their last weeks before starting the academic year at the Benedictine Atheneum of Sant’ Anselmo in Rome. One of them, an American, played celtic harp. Another one, a Pole, brought his range of recorders. Inspired by the musical compatibility, and very Biblical connection of their instruments, they began   playing and experimenting together, often performing in the liturgical context at Sant’ Anselmo and other churches in Rome. Eventually this gave birth to the project The Way of the Cross, fourteen improvisations for celtic harp and alto recorder, which were presented in several Roman churches during Lent of 2002.

The paths of all student-monks of Sant’Anselmo, diverge after the completion of their studies and the same lot befalls also our monks. That is why, as though to say goodbye to their musical collaboration, the idea for a new common project arose.

As a theme for this project, we wanted to evoke in music that which is most important in a monk’s life: the prayer, systematically arranged in time and called the Liturgy of the Hours.

The set of twenty improvisations we present corresponds to the prayers which almost every monastic community says each day. These are, above all, psalms, some other canticles as well as hymns.

As the main inspiration we take the musical form that these prayers assume in Benedictine monasteries. Thus, we looked to the motifs of Gregorian psalmodic modes, and to the melodies of some hymns. Above all we tried to express with music the character of the text of the Liturgy of the Hours. Finally, the character of our instruments themselves suggestively illustrates Benedictine prayer, tirelessly taken up anew and monotonously repeated (as often happens in the case of the harp’s motifs), yet always new, inspiring, as the work of the Holy Spirit (as the motifs of the recorder, freely floating and winging arduous human efforts).

As it seems, the quality of this prayer lies not so much in beauty, as in authenticity and ardor, which may explain its eventual frailty, awkwardness and grittiness.

If such a criterion might be a sufficient reasoning of our project, we dare to hope that our music will help listeners to rise there, when the expressive possibilities of music end.

Harfa celtycka / celtic harp: Clement Kennedy OSB

Flety / recorders: Bernard Sawicki OSB

Realizacja nagrań, efekty / sound engineer, effects: Grzegorz Dobrowolski

Opracowanie graficzne: Ewa Natkaniec

© Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie bez zezwolenia zabronione.

"Chwalcie Go na strunach i flecie". Muzyczna Liturgia Godzin

01. Wigilie - Wezwanie (harfa, flet altowy) / 2:29
02. Wigilie - Hymn (harfa, flet sopranowy) / 2:16
03. Wigilie - Psalmodia (harfa, flet tenorowy) / 2:44
04. Wigilie - Czytanie (harfa) / 1:57
05. Jutrznia - Hymn (harfa, flet altowy) / 2:51
06. Jutrznia - I psalm (harfa, flet tenorowy) / 3:18
07. Jutrznia - Kantyk (harfa, flet sopranowy) / 2:54
08. Jutrznia - II psalm (harfa, sopranino) / 2:48
09. Jutrznia - Pieśń Zachariasza (harfa, flet sopranowy) / 3:16
10. Modlitw w ciągu dnia - Hymn (harfa, flet altowy) / 3:11
11. Modlitw w ciągu dnia - Psalmodia (harfa, flet sopranowy) / 3:57
12. Nieszpory - Hymn (harfa, flet tenorowy) / 2:26
13. Nieszpory - I psalm (harfa, flet altowy) / 2:39
14. Nieszpory - II psalm (harfa, flet sopranowy) / 3:10
15. Nieszpory - Kantyk (harfa, flet tenorowy) / 2:26
16. Nieszpory - Pieśń Maryi (harfa, flażolet) / 2:08
17. Kompleta - Hymn (harfa, flet altowy) / 2:44
18. Kompleta - Psalmodia (harfa, flet tenorowy) / 3:31
19. Kompleta - Pieśń Symeona (harfa, flet sopranowy, flet altowy) / 2:41
20. Kompleta - Salve Regina (harfa, flet altowy) / 1:57

Całkowity czas nagrania: 55:14

"Praise Him with strings and flute". A musical Liturgy of the Hours

01. Vigils - Invitatory (harp, alto recorder) / 2:29
02. Vigils - Hymn (harp, soprano recorder) / 2:16
03. Vigils - Psalmody (harp, tenor recorder) / 2:44
04. Vigils - Reading (harp) / 1:57
05. Lauds - Hymn (harp, alto recorder) / 2:51
06. Lauds - 1st Psalm (harp, tenor recorder) / 3:18
07. Lauds - Canticle (harp, soprano recorder) / 2:54
08. Lauds - 2st Psalm (harp, sopranino) / 2:48
09. Lauds - Canticle of Zacharias (harp, soprano recorder) / 3:16
10. Midday prayer - Hymn (harp, alto recorder) / 3:11
11. Midday prayer - Psalmody (harp, soprano recorder) / 3:57
12. Vespers - Hymn (harp, tenor recorder) / 2:26
13. Vespers - 1st Psalm (harp, alto recorder) / 2:39
14. Vespers - 2st Psalm (harp, soprano recorder) / 3:10
15. Vespers - Canticle (harp, tenor recorder) / 2:26
16. Vespers - Canticle of Mary (harp, flageolet) / 2:08
17. Compline - Hymn (harp, alto recorder) / 2:44
18. Compline - Psalmody (harp, tenor recorder) / 3:31
19. Compline - Canticle of Simeon (harp, soprano recorder, alto recorder) / 2:41
20. Compline - Salve Regina (harp, alto recorder) / 1:57

Total time: 55:14

Napisz recenzje

Chwalcie Go na strunach i flecie. Muzyczna Liturgia Godzin (pliki mp3 do pobrania)

Chwalcie Go na strunach i flecie. Muzyczna Liturgia Godzin (pliki mp3 do pobrania)

Nie bez pewnych obaw decydujemy się na opublikowanie tego nagrania.

Jest ono bowiem jedynie zapisem pewnego spotkania – i to raczej dwóch mnichów, a nie dwóch muzyków. Szczególny charakter nadaje mu jednak fakt, że choć jest ono jednym z kolejnych spotkań – jest być może ostatnim.

Wszystko zaś zaczęło się niecałe dwa lata temu w włoskim opactwie w Praglia, gdzie spotkało się dwóch benedyktynów przygotowujących się do rozpoczęcia roku akademickiego w benedyktyńskim Ateneum Sant’Anselmo w Rzymie. Jeden z nich, Amerykanin, grał na harfie celtyckiej. Drugi, Polak, przywiózł ze sobą kilka różnych fletów prostych. Zainspirowani niecodziennym, a przecież jakże bardzo biblijnym połączeniem swych instrumentów, zaczęli próbować coś grać. Z czasem, już w Rzymie, raz i drugi próby te zabrzmiały w kontekście liturgicznym, zyskując przychylność słuchaczy. W Wielkim Poście 2002 wyrósł z tego projekt Droga Krzyżowa, tj. czternastu improwizacji na harfę i flety, zaprezentowany w kilku kościołach Rzymu.

Drogi mnichów-studentów Sant’ Anselmo rozchodzą się jednak z momentem ukończenia przez nich studiów. Taki los spotyka też wspomnianych mnichów. Dlatego też, niejako na pożegnanie tego grania, powstał pomysł jeszcze jednego wspólnego projektu.

Nawiązujemy w nim do tego, co w życiu mnichów najważniejsze: do modlitwy systematycznie rozłożonej w czasie, zwanej Liturgią Godzin.

Układ przedstawionych przez nas dwudziestu improwizacji odpowiada modlitwom, które wspólnota mnichów odmawia każdego dnia. Są to nade wszystko psalmy, ale i inne kantyki biblijne, jak też i hymny.

Główną inspiracją była dla nas muzyczna forma, jaką przybierają te modlitwy w klasztorach benedyktyńskich. Sięgaliśmy więc po motywy gregoriańskich tonów psalmowych, po melodie niektórych hymnów, nade wszystko zaś starając się muzyką oddać charakter tekstów Liturgii Godzin. Wreszcie sam charakter naszych instrumentów wymownie ilustruje benedyktyńską modlitwę, niestrudzenie na nowo podejmowaną i monotonnie powtarzaną (jak się to dzieje w przypadku motywów harfy), a jednak zawsze nową, inspirującą, będącą przecież dziełem Ducha Świętego (jak motywy fletu swobodnie unoszące się i uskrzydlające żmudne ludzkie wysiłki).

Jak się wydaje, wartość tej modlitwy nie tyle leży w jej pięknie, co w autentyczności i żarliwości. Tym można tłumaczyć jej ewentualną kruchość, nieporadność czy chropowatość.

Jeśli takie kryterium może być wystarczającym uzasadnieniem naszego projektu, to ośmielamy się mieć nadzieję, że pozwoli on słuchaczom wznieść się tam, gdzie kończą się możliwości wyrazowe muzyki.

Produkt jest w wersji wirtualnej, tzn. po opłaceniu metodą przelewu PayU otrzymacie Państwo e-mailem link do pobrania plików audio. Jeżeli taki e-mail (dość często trafia do folderu SPAM lub kosza) nie dotarł, proszę napisać na e-mail: jacek@tyniec.com.pl. Pliki wyślemy za pomocą aplikacji WeTransfer.