Świadectwo Boga Zobacz większe

9,00 zł

Informacje dodatkowe

Wydanie Trzecie
Seria Z Tradycji Mniszej
ISBN 9788373541986
Oprawa Miękka
Format 100x180
Stron 72
Brak Tekst który się nie wyświetla i musi być na końcu, jeśli nie ma podtyułu

Podziel się

Piotr Rostworowski OSB / EC

Świadectwo Boga

Ojciec Piotr Rostworowski, mnich – nie profesor teologii, czy filozofii, stara się przypomnieć naj­­­prostsze i jednocześnie najważniejsze praw­dy dotyczące wiary chrześcijańskiej, przede wszy­stkim, że nie jest ona światopoglądem, ale przy­­jęciem samego Boga jako Osoby. Dla­tego nie da się wiary oddzielić od miłości. To wejście w więź miłości z Bogiem pociąga dopie­ro za sobą przyjęcie wszystkich prawd obja­wionych. Samym intelektem bez udzia­łu miłości, bez woli nawrócenia i zawierze­­­nia nie dochodzi się do Boga prawdziwego. Kto jednak uwierzy, osiąga poznanie i pew­­­ność dotyczącą prawd wiary. Jest to wybór moralny, gdyż „wia­ra jest aktem miłości, czci i po­słu­szeń­stwa wo­bec najwyższego autorytetu Boga, natomiast wątpienie jest odmową tej mi­­łości, tej czci i te­go posłuszeństwa” (s. 67). Dla człowieka wie­rzącego zwątpienie jest za­w­sze złem, bo jest znieważeniem autorytetu Boga, jest buntem i od­rzuceniem miłości. Iluzją jest oddzielanie przekonania jako po­stawy czysto intelektualnej od zaangażowa­nia woli, bo w wierze jest to jeden akt, w którym intelekt zostaje poddany „po­słuszeństwu wiary”. Wiara pozwala otworzyć oczy na nową rze­czywistość, której ro­zum sam nie jest w sta­nie zobaczyć, objawia „tajemnicę mądrości Bożej” (zob. 1 Kor 2,7).

Był czas, gdy mnichów chrześcijańskich – zwłaszcza na Wschodzie – nazywano filozofami, w tym specyficznym znaczeniu, że miłowali Mądrość. Szukali jej z miłością także na kartach Pisma Świętego. Sam nawet tytuł ninie­j­szej książki jest wzięty z 1 Listu św. Jana (5,9n). W tym sensie można powiedzieć, że wyrasta ona z tradycji mniszej.

To przypomnienie zasadniczych prawd doty­czących relacji rozum–wiara nie przesta­ło być aktualne po czterdziestu sześciu la­tach od na­pisa­nia tekstu, który ukazał się w mie­sięcz­niku Znak 1961 XIII, nr 79(1), s. 7–35. Artykuł po­wstał na osobistą prośbę Hanny Malewskiej, re­daktora naczelnego tego mie­sięcznika, znakomitej pisarki.

Recenzje

: Autor książki w bardzo jasny, przejrzysty sposób nakreśla podstawowe pytania, wątpliwości na temat więzi człowiek z Bogiem.

Dodaj recenzję

Napisz recenzje

Świadectwo Boga

Świadectwo Boga

Ojciec Piotr Rostworowski, mnich – nie profesor teologii, czy filozofii, stara się przypomnieć naj­­­prostsze i jednocześnie najważniejsze praw­dy dotyczące wiary chrześcijańskiej, przede wszy­stkim, że nie jest ona światopoglądem, ale przy­­jęciem samego Boga jako Osoby. Dla­tego nie da się wiary oddzielić od miłości. To wejście w więź miłości z Bogiem pociąga dopie­ro za sobą przyjęcie wszystkich prawd obja­wionych. Samym intelektem bez udzia­łu miłości, bez woli nawrócenia i zawierze­­­nia nie dochodzi się do Boga prawdziwego. Kto jednak uwierzy, osiąga poznanie i pew­­­ność dotyczącą prawd wiary. Jest to wybór moralny, gdyż „wia­ra jest aktem miłości, czci i po­słu­szeń­stwa wo­bec najwyższego autorytetu Boga, natomiast wątpienie jest odmową tej mi­­łości, tej czci i te­go posłuszeństwa” (s. 67). Dla człowieka wie­rzącego zwątpienie jest za­w­sze złem, bo jest znieważeniem autorytetu Boga, jest buntem i od­rzuceniem miłości. Iluzją jest oddzielanie przekonania jako po­stawy czysto intelektualnej od zaangażowa­nia woli, bo w wierze jest to jeden akt, w którym intelekt zostaje poddany „po­słuszeństwu wiary”. Wiara pozwala otworzyć oczy na nową rze­czywistość, której ro­zum sam nie jest w sta­nie zobaczyć, objawia „tajemnicę mądrości Bożej” (zob. 1 Kor 2,7).

Był czas, gdy mnichów chrześcijańskich – zwłaszcza na Wschodzie – nazywano filozofami, w tym specyficznym znaczeniu, że miłowali Mądrość. Szukali jej z miłością także na kartach Pisma Świętego. Sam nawet tytuł ninie­j­szej książki jest wzięty z 1 Listu św. Jana (5,9n). W tym sensie można powiedzieć, że wyrasta ona z tradycji mniszej.

To przypomnienie zasadniczych prawd doty­czących relacji rozum–wiara nie przesta­ło być aktualne po czterdziestu sześciu la­tach od na­pisa­nia tekstu, który ukazał się w mie­sięcz­niku Znak 1961 XIII, nr 79(1), s. 7–35. Artykuł po­wstał na osobistą prośbę Hanny Malewskiej, re­daktora naczelnego tego mie­sięcznika, znakomitej pisarki.